Strange thoughts and small blowouts

My Photo
Name:
Location: Valdres, Norway

Tries to give good advice to others, don't manage to follow those leads myself ....

Tuesday, November 29, 2011

"Holiday"

Today the camera has rested in its bag, and I have used the time to relax - sleep one extra hour in the morning - and later stroll around to some of the places I visited during my trips here many years ago. Map ...
The late evening was spent with a large part of "the bus passangers" in the basement of Obecni Dum. Very tasty food for a reasonable amount of money. Recomended from me !

Tomorrow morning the nose will be turned to the north.

Monday, November 28, 2011

Vandring i Praha - og .. gamal venskap kverv ikkje bort.
Since it was a long time since I last visited Praha, a sightseeing in important parts of the city was necessary. Most of the tourgroup took part in in a guided trip trough Hradčhany, down to Karlův most and into the City Center in the Old Town (Stare Mesto) . Like many years ago, the guides were very knowledgeable, and in 2011 both guides (Alexander and Andreas) spoke fluent Norwegian.

You will find some pictures at https://picasaweb.google.com/vkdata/Praha28November2011

--

In the evening, I rode the subway north to Djevickà, and found the busline to Nebušice. I enjoyed some nice hours in the company of my old acquaintance, Zdenek, and his wife Jana. – I hope to see them as my guests in Valdres later this year.

We first met during an exchange program trough the Agricultural Students Int. Union in Denmark back in August 1974. Time have passed, Europe has changed, we are older – but old acquintance never cease to exist.

Sunday, November 27, 2011

Lang dags ferd mot natt - med Bjarte på rette staden !

Today I use a couple of well known citations to describe whats happened. #1 from Eugene O'Neil, #2 from a sequence of progs. in the Television.

Remnants of the storm called "Berit" made us delayed into Copenhagen in the morning. In Gedser (Falster) the ferry became canceled due to strong winds, and the bus had to cross over to Lolland and cross into Germany over Rødbyhavn-Puttgarten. On Fehmern, we were delayed by the bridge - also because of strong winds.
Finally we crossed Germany, and reached Phaha - mainly caused by heroic effort from our Busdriver, whose first name ... is Bjarte !
I am now sitting in the Hotel writing these sparse lines. Unfortunately no photo today either .... hope is tomorrow will give some jpg's to share.

And to the readers: Thank you for feedback/mails..... remember Google makes some very odd translations of some of my 'longwinded' text ........ do not belive evrything you see ......

Saturday, November 26, 2011


Crown of Scandinavia ... Utanfor Tønsberg - laurdag 26. November 2011

"Snøen som fall i går" var ikkje det som skræmde meg til å vende nasen i sudleg lei. No er det godt og vel tre veker sidan eg tinga tur (bussreise) til Phaha.
Sidan turen til Ås fyrst i September har eg i stor grad vore innan grensene på eigen matrikulert eigedom, attåt ein del ærend til Leira i samband med sluttføring av "Årbok for Valdres". Ein 'morotur' over åsen til Hallingdal har det også blitt høve til.
All vinterved (illustrasjon) er oppkappa og lagra, litt er kløyvd opp til kose- og oppfyringsreserve, - og litt av vinterlageret er alt no vorte til oske. - 'Av frø er du runnen, til oske skal du verte' hender det eg seier - medan eg stikk ei logande neverflis inn i kubbehaugen i fyrkjelen.

Dagane frå ein stiller 'klokka på vintertid' og fram imot jul kan ein gjerne tenkje seg å mjuke opp med ei uventa oppleving. Ein kveld frammom tastaturet såg eg gjennom nokre skanna lysbilete frå midten av 1970-talet. Snøgt kom tanken på at nokre av dei folka eg den gong vart kjend med, ikkje hadde fått livsteikn frå meg på bortimot ein mannsalder. Med hjelp av Google, samt diverse epostmeldingar og telefonar, kunne nokre av dei bli ringa inn, og ny kontakt bli oppretta.
Etter å ha leita meg gjennom nokre utlysingar på nettet, melde eg meg på ei bussreise ned til Praha i Tsjekkia. Det har gått omlag 30 år sidan sist eg vitja denne hovudstaden - og dersom eg kjem fram vert dette 4 gongen eg set føtene mine på tur over Karlsbrua.
Fyrste turen gjorde eg i januar 1976. To år seinare hadde eg med ei gruppe frå forsøksringen kringom i 'Bohemia & Moravia', til sist for vi gjennom staden med vidare kurs mot Wien og Venezia. (For å gjera reknestykket litt vanskelegare, tok eg under eit opphald på jarnvegsstasjonen ein snøggtur til U Fleků , ølstova eg tidlegare hadde vore innom - for å leska strupen, innan neste tog gjegg vidare mot Bratislava)
- Praha skulle ikkje vera nokon vanskegeg by å ta seg fram i, dersom vi legg historia frå nokre Gudbrandsdøler som var med på turen til Forsøksringen til grunn. - Karane hadde vore avgarde og smakt på det lokale ølet, og var sakna under kveldseta på hotellet. Om morgonen var dei alle til stades ved føredugurdsbordet. "Korleis greidde de å finna attende til hotellet vårt", var det ein som undrast. Svaret kom kontant " OSS fylde bære trikkesjeinom" !! [Leikande lett ??]

Gårdagen kom med den fyrste vesle snøen heime. Øvst i bygda var snødjupna større, minst ein tomme, meinte han Leif, som køysde meg til Leira ei tidleg morgonstund. Takk vera hjelp av han Odd på 'Valdres Skysstasjon' kom eg meg på 7.55 bussen til Oslo. Sameleis som ved turen til Bergen (og vidare med Hurtigruta) sat hr. Underdal bak rattet på Ekspressbussen, og underskrivne unskte å reisa så langt sjåføren hadde ruteoppsett.
- I dag hadde eg gjort avtale om å treffe han Knut Joachim og kona hans, Åse, før eg dro ned til Vippetangen og DFDS-kaia. Hjå dei vart det ei retteleg triveleg pratestund med kaffe og traktering. Frå Ullernåsen gjekk T-baneturen ned att til sentrum, innhenting av koffert og gangtur ut til DFDS-terminalen. 50 meter frå porten padderte bussen til reiseselskapet meg, og eg fekk høve til å parkera kofferten i bussen.
Kva slag folk er kjem saman med, er enno uvisst, dei er samla opp på vegen frå Stavanger via Kristiansand, Grenland, Vestfold til Drammen. Ut frå dette vert vel utvalet på lag som Jacob Sande seier i diktet "Fantefyljet" - "og talen vart høveleg hard eller mjuk - i skifte frå Guds ord til banning". - Den som lever, får sjå!

Medan eg sit og klargjer for sending, har vi nok kome utom Store Færder, vi har fått noko meir 'vaggande gange' i båt og passasjerar - men langtfrå det dei har opplevd nordetter langs Norsdkekysten !
-----------------------------------------

As you have observed - I blog mainly when I travel.

Crown of Scandinavia ... Outside Tønsberg - Saturday 26 November 2011

"The snow that fell yesterday" was not what scared me to turn my nose in Southern direction. Three weeks and some days has I drove to Ås first in September, I have largely been within the borders of my own property, besides some erranda to Leira in connection with the finishing of the "Yearbook of Valdres." A 'trip for fun' over the hills to Hallingdal has also been permitted.

All winters firewood (illustration) is cut and stored, some logs are split up to enlighten the ‘feeling of Xmas’, - and a bit of the winter’s storage has alreadyl now become ashes. – From seed you came, to ashes you shall turn' I sometimes say - while I stick a flaming chips into the log pile in the furnace.

The «dark weeks» in November/December might be softened up with an’ unexpected experience’. One evening I leafed through some scanned slides from the middle of the 1970s. Soon came the thought that some of the guys I at that time were familiar with, had not heard or seen any life-sign from me for many a year. With the help of Google, and various email messages and phone calls, some of them could found and contacted- , and new contact will now be established.

Having read some travelmarket-webpages, I ordered a bus trip down to Prague in the Czech Republic. It's been about 30 years since I last visited this capital - and when I arrive this , I have the chance to walk the Karlovy Most for the 4. Time. - The first trip I made in January 1976, later I arrived with a group from Valdres who travelled both in 'Bohemia & Moravia', the last visit was a couple of friends travelling trough Praha with further stops in Vienna and Venice.

Yesterday came with the first little snow at home. At the top of the village was snødjupna larger, at least an inch, he said Leif, who køysde me Leira an early morning hour. Thanks be using his odd on 'Valdres Skysstasjon' I got me on the 7:55 bus to Oslo. Likewise that the trip to Bergen (bound for my Coastal Voyage in February) Mr. Underdal sat behind the wheel of the express bus, and this writer wanted to travel as far as the driver had a route.

- Today I had made arrangements to meet him Knut Joachim and his wife, Åse, before I walk to the DFDS dock. A very nice visit with coffee and nversation. From Ullernåsen I went back to the center, collected myluggage and strolled to the DFDS Terminal. 50 meters from the gate I was passed by the bus from ‘my’ travelcompany. So, I now am sahe « in this bus’ belly» ....

What kind of people I’m travelling together with, - is still uncertain, they are gathered along the road from Stavanger via Kristiansand, Grenland, Vestfold to Drammen. Given this locations, I might bring a citation from the poet Jacob Sande’s poem "Fantefyljet" - "and the speech was appropriate hardened or soft – while changing between God's word and profanities." – I’ll have to wait and see!