Strange thoughts and small blowouts

My Photo
Name:
Location: Valdres, Norway

Tries to give good advice to others, don't manage to follow those leads myself ....

Monday, March 07, 2011

Home safe

I'm looking back at a lot of interesting experiencies, now I am going to sleep !
Thank you for following me along my journey.

Sunday, March 06, 2011

Frå Trondhjæm gjennom "fogderia"6. Mars 2011

Det 'lakkar og lir' mot slutten av Sundagen. No lyt eg vedgå at desse ti dagane eg no har vore på reisefot, alle har vore 'helgedagar'. I går hadde eg vanskar med å skjøna kvifor mest alle butikkane i Brønnøysund var stengde, eg hadde kome heilt ut or 'dagarekninga' og kunne ikkje fatta at "i morgon er det Sundag, Herre" [fritt etter Snorre].
- Ei strofe frå "Blåbærturen" (Alf Prøysen) kverna i minnet. Vi går no "stillt og roleg 'ned' den vegen son vi kom"! Det bar ut Trondheimsfjorden - vi runda Agdenes fyr (bilete øvst) og for med 'vit og lempe' langs "Trondheimsleia" - som Noregskartet har som tekst over den stipla skipsleia. Kameraet kom fram att utanfor Tjeldbergodden. (bilete)

"Vesterålen" ringar seg inn til hamneområdet i Kristiansund.(bilete) No tek vi til å koma i ytterkanten for 'Trøndske målføre', og ved landgangen handhelsar eg på tremenning Bjørn Anmarkrud, som tok turen ned på kaia for å slå av ein prat. Nå vart det Aurdalsmål 'for alle pengane" !

Etter stutt tid (knappe halvtimen) vert kursen sett mot Molde. No sig mørkret på og Fujikameraet mitt rundar snart 10 år, så nattbilete er ei umogeleg oppgåve! - Eg har nok gjort store augo mange gonger under turen når eg har sett kva slag fotoutstyr storparten av dei andre 'turistane' har med seg. - Men ein overlevingskunstnar (survivalartist) i sjølvvald fattigdom treng vel ikkje klaga når han kan vera med på "den vakraste sjøreisa i verda".

Vi har kome til det andre av dei 3 "fogderia" Møre og Romsdal fylke er sett saman av.
Som i dei fleste andre hamner der Hurtigruta ferdast, ligg Thon Hotels limt inntil hurtigrutekaia. 'Denna "Hallingkongin" har nok vét té o sæta pængatn sine i jord mæ høg kvadratmeterpris - é lure på om'n rækna mæ at havet inkji kjæm té stige stort om isen rundt polatn smælta, slek so engon miljøprofeten ha spått'
- I Svolvær var det kombinasjonen "Børs og Katedral" som slo meg både når eg kom som bilturist i vår, og sjøvegen denne gongen. Her i Molde var det granneskapen mellom Thon Hotels og Folkets hus som i mine augo er ei slåande kontrast - eller burde vi setje verbet i imperfektum ??? (bilete)

- Ved inngangen til Hurtigrutelokala i Molde vert eg møtt av ein gamal studiekamerat, Byrge Fitje, som eg ikkje har sett på snart 40 år. Han var lett å kjenna att, hadde ikkje endra seg mykje på dei åra eg ikkje har sett han. - Vi får setje vår lit til at vi alle elleve kan få høve til å treffast innan nokon av oss ikkje lengre har føtene oppå landjorda!

Så er midnattstimen snart omme, og i dag kjem vi attende til Bergen. Når eg kjem innom dørstokken i Åbjør, er tida inne til å finna essensen av dei dagane eg har lagt bak meg langs Norskekysten.

- Dette forbaska opplastingsprogrammet snur bileta etter eit kjent Bibelord - eg får tilslag både hjå Matteus 20:16 0g Lukas 13:30
God natt !
--------------------------------------------
For my friends who don't read Norwegian, here is a doctored Googlish translation (use the links in the Norwegian text):

From Trondhjem trough the "Fogederies"

The clock is 'ticking' towards the end of Sunday. Now I'll have admit that these ten days I now have been on the road, all have been like 'Sundays'. Yesterday I had difficulty understanding why almost all the shops of in the COOP Brønnøysund mall were closed, I had completly managed to forget about the calendar and did not know that "tomorrow is Sunday, Lord" [free translation from Snorri].

- A line from "Blueberries tour" (written by AlfPrøysen) mill in memory. We now travel "Prepared and calm 'down' the road we went before!" We came out the Trondheim fjord - we rounded Agdenes/(top photo) and set the course along "Trondheimsleia" - as Norway map's text our the dotted fairway. By Tjeldbergodden I once more lifted the camera out of it's small case. (Photos)

"Vesterålen" brings us into the harbor area in Kristiansund. (Picture) No ew have come to the edge of the 'Trøndske dialects area', and at the gangway I am saluted by my second cousin Bjorn Anmarkrud, who went down on the dock to have a short chat with me . Now there was Aurdal-dialec' spoken in the reception area !

After a short time (just under half an hour) "Vesterålens" course is set for Molde. Now night dakkness has fallen - and my Fujicamera, which soon celebrates it's 10. birthday in my possesion, is not suitable for night photographing! - I've probably made great eyes many times during the trip when I've seen what kind of photo equipment most of the other 'tourists' have with them. - But as a survivalartist - in self-chosen poverty - I better not complain when I have the opportunity to join the "most beautiful voyage in the world."

We have now entered into the second of the 3 "Fogderies" More og Romsdal county is composed of.

As in most other ports where the Coastal Steamer is traveling, Thon Hotels is glued up to the steamer pier. 'This' "Hallingking" (also the name of a late recehorse) has a good nose of investments, and a large staff to take care of his money - it looks like they has invested in land with high prices per square meter. It looks though, as they expect the 'climate crisis guys' to be wrong about the level of sea rising if the ice melts in the polar areas'

- In the Lofoten was the combination of "Stock Exchange and the Cathedral" that struck me both when I entered as car tourist in the spring, and from the saeside this time. Here in Molde was the close neighbourhood between Thon Hotels, and the Folkets Hus (People's House) that makes a striking contrast in my thoughts eyes are a striking contrast - or should I put the verb in the imperfect?? (Photos)

- By the doorway of the Hurtigruten offices in Molde I met an old fellow student, Byrge Fitje, that I have not seen in almost 40 years. He was easily recognizable, had not changed much in the years that I have not seen him. - I certainly hope that all eleven of us - who shared the drawing-room for three years back in the early 70's - can be given the opportunity to meet while all of us still has our feet on top of the soil!

Now soon - the midnight hour has passed, and today we will be back to Bergen. When I enter across the treshold back in Åbjør, the time has come to find the essence of those days I have put behind me along the Norwegian coast.

- This silly Google blogger picture-loading program reshuffles my pictures according to a famous passages from the Bible -found both in Matthew 20:16 and Luke 13:20

Good night!

Saturday, March 05, 2011

South along the Helgeland coast

5. Mars 2011

Today Ola Helge has been transported in the Helgeland district......

A calm day, where we have been 'on schedule' the whole time. - Woke up in good time before we arrived Nesna, took a picture of the 'globe' marking we are now south of the Arctic circle, and later managed to get myself and the camera out on the deck to capture "Hestmona" om the memorycard. (upper left hand picture)
The sun and the snowshowers has been in an eager competition on who rules the sky today. When I took a trip in the strets of Sandnessjøen, it was certainly good my jacket was equipped with a windproof hood. I had planned to get a picture of the"nicest bridge in Norway", because when I drove across it in the spring I only made "the click" from the drivers position - and the result was mostly the sky and some wires, and of course unsharp .... - No luck this time, either ! - - Most of the foreign tourists aboard "Vesterålen" seemed to get their picture taken (upper right hand picture) in the company of Petter Dass, but I felt I had a closer connection to him during my visit to the museum by Alstahaug Church during my trip in the spring - where he was scouting at the far horizon.
Our next stop was Brønnøysund, known all over the Kingdom because of the 'central registers' administred there. They even gave us an extra service, taking the ship 'behind' Torghatten, so we could have our pictures with the visible hole trough the mountain. (picture at the bottom)

In the afternoon we had our 'Farewell-dinner', where the officers of the ship and the staff who has kept our spirits high, and our bellies well filled - were presented, and they all got a well deserved tribute from the passengers.
During our coffebreak after dinner, we had an interesting conversation weith a fisherman from Vikna in Trøndelag, going home for a few days break from his (one man) fishingboat lying in Røst in Lofoten. Certianly a lot of interesting infgormation for a 'hillbilly' from Valdres.

Now we are bound for Trondheim, where we'll arrive early in the morning.
- and Iwill need to finish, before the internet connection runs out !
Tomorrow night I will be back on the blog, I hope.......

Friday, March 04, 2011

Attende på kjende trakter / Back in known land

4. Mars 2011 (blog in Norwegian today - Googlish translation below)

Morgonen starta roleg, underleg kor godt ein søv når ein vert 'vogga' inn i svemnland. Vi hadde her ein kveld kring middagsbordet noko samtale om 'sjøgangen' og bloggskrivaren si meining er at vi alle har hatt eit 9 månaders opphald med mykje 'sjøgang' innan vi slær augo opp i verda vi vert fødde inn i.
Litt mindre filosofisk er at batteria på kameraet var bort i mot utlada då eg prøvde å ta bilete medan vi la til i Harstad, og tida for å springa på land for å handla var for knapp. Men her på "Vesterålen" har dei det meste folk på reisefot har bruk for - ja dei har mangt ein ikkje har bruk for òg.
I Harstad skein sola, men mykje av 'dagslys'reisa i Vesterålen og Lofoten gjekk gjennom låge snøkavar. Etter brua i Risøyhamn (bilete frå Risøyhamn øvst), der eg for 36 år sidan reiste med traktor og tilhenger med bjørkevedlass etter grensegang på "Ny Jord"-feltet, held eg blikket mot aust for å sjå mot Forfjorden og Forfjorddalen. Vi var litt langt unna for å observera om nokon rauk i basketak om lakserettane midt på brua over Forfjordelva, det er heller ikkje sikkert om kamphanane lever i dag. - Fjella mellom Forfjorddalen og Finnsæterfeltet, der Eggulf og eg møtte reinsdyr med bjøller, løynde seg attom låge skyer. Bilete frå den tida finn de nokre av på 'minneboksida' under 59+(Bilete# 47-57). Om det var 'moltebær' (Rubus chamaemorus)på Finnsæterfeltet i fjor haust, veit eg heller ikkje noko om. Kor mange retts- og jordskiftesaker eigedomane har vore objekt for gjennom dei siste 36 åra, eg eg glad eg slepp å kjenna til ! !
-Detvar fyrst etter å ha vore 2 sesongar i Hålogaland at eg skjøna kvifor Kjell Aukrust la denne utsegna i munnen til hobbyjurist Sindre Piltingsrud, Krokryggen Gamlehjem, Ringebu:
"Dersom det forefinnes multer og laks i Himmelen, da foretrekker jeg Helvete"!

På Sortland tok eg ein snøggtur ned på landjorda, sidan eg ikkje var nedom "skipsekspedisjonen" på bilturen i vår. Her var det store endringar sidan 1976 .... nye praktbygg og store investeringar i hamneområde og vegnett. Som i vår var det Kyrkja eg måtte orientera meg ut frå. Ja, eg har vore i Sortland kyrkje for å gifta bort ein av dei næraste venene mine (våren 1977)! [bilete i midten]
Turen frå Sortland til Stokmarknes vart nytta til å sjå dei 3 siste etappene på 4x10 km stafett, det einaste eg har fått med av direktesendingar frå Holmenkollen.
-
Bilete nedst: Stokmarknes
- Lokalhistorielaget si årbok heiter "Hofdasegl"
I Stokmarknes fekk eg triveleg reisefylje. Grete, som bur i Haugesund, var ein tur nordover til barndomstraktene sine - og sidan vi har same tipp-tipp-tipp-tipp oldefar, var det moro for oss båe å utveksla røynsler som 'slektsamlarar'. Grete fortalde om 70-års minnehøgtida for "Lofotraidet". Ho hadde vore på markeringa før ho kom til Stokmarknes, og ho skulle attende for å ta del i kveldsarrangementet. - Vi har avtala eit 'treff' i Valdres for 'Hølersætergreina' som kom til Lofoten kring 1870.
- praten gjekk, "Vesterålen" gjekk og klokka gjekk - Den framskunda middagstida var heilt borte frå tankane mine, like til ei av dei mange "Tordenskjolds soldatar" sto framfor oss og fortalde at eg var sakna ved matbordet. Eg fekk lov å koma til bordsetjing nummer to [dei vil gjerne få i oss maten før vi skal over Vestfjorden].
Etter a ha bedd velleva - og på attersyn - med Grete, rusla eg til matsalen- Her hadde eg venta meg å bli sett i skammekroken som andre uskikkelege 'gutekørpa' som kjem for seint til skuletimen - men nei då, vi etternølarane fekk ein velsmakande middag med både laks og ostekake - med kaffe til avslutting på eit godt måltid.

No fortel 'den bærbare' meg at klokka er 22.56, vi har lagt Stamsund bak oss og er komne ut på Vestfjorden. Går det som tidsplana seier, er vi langs Trøndelagskysten neste gong eg legg ut blogg.
---------------------------------------
Doctored "Googlish translation" :

BACK TO KNOWN SHORES

Next morning started calmly, strange how good a sleep arrives when you are 'cradled' into it. One evening, around the dinner table, we had a conversation about how we feel - sorrounded and tossed here and there by powerful waves, and this blog writer's opinion is that we all have had a 9-month stay with a lot of 'waves' in the womb before we opened our eyes to the world we were born into.

Slightly less philosophical is that the batteries in the camera was discharged when I tried to take pictures while we lay to port in Harstad, and the time to run ashore to buy new ones was too short. But here on "Vesterålen" they have the most of what travellers are looking for - indeed they have many things one does not need too.

In Harstad we get glimps of rays from the sun, but a lot of our 'daylight travel' in Vesterålen and Lofoten went through low snøwshowers. After the bridge in Risøyhamn (image from Risøyhamn top), where I 36 years ago traveled with tractor and trailer and, loads of birchwood for fire, collected at the area of my employer "Society New Land". - I start to look east to see the Forfjorden and Forfjorddalen. We were a bit far away to observe if any if the inhabitants were in a fistfight in the middle of the bridge across Forfjordelva. The fights was usually caused by arguments om who had the legal right to catch salmon in the river. But sivce this happened many years ago the combatants may have found their restingplace in the local cemetery today.

. - The mountains between Forfjorddalen and the Finnsæter field, where Eggulf and I and encountered reindeer eqipped with 'cowbells', are hidden behind the low clouds. Photos from those 'days gone' are to be found in the 'minneboksite' at the catalog 59 + in my domain (Photo # 47-57). If it was 'cloudberry' (Rubus chamaemorus) in the Finnsæterfield last fall, has not come to my knowledge. How many legal- and land consolidation courtcases my former employers properties have been the object of through the last 36 years, is a pleasure not to know !

After working for two seasons in Hålogaland I suddenly understood why the humorist Kjell Aukrust put this statement in the mouth to the' hobby lawyer' Sindre Piltingsrud, "Bent back" retirement Home, Ringebu: "If there are cloudberries and salmon in Heaven, then I prefer Hell"!

On Sortland I took a fast run ashore, because I did not visit the "ship expedition" during my road trip this spring. There were major changes since 1976 .... stunning new construction and major investment in port areas and roads. But the local Church was still in it's old place. Yes, I've been in Sortland Church to marry off one of the closest friends(spring 1977)! [Image in the middle]

The journey from Sortland to Stokmarknes was used to look at the TV- the last 3 stages of the 4x10 km relay of the Nordic ski Worls Championship, the only thing I have been viewing of the direct broadcasts from Holmenkollen.

Photo bottom: Stokmarknes - Localhistory Society's yearbook called "Hofdasegl"

In Stokmarknes I met with a distant relative who accompanied me in the next leg trough Raftsindet to Svolvær. Grete, who lives in Haugesund, was a trip north to her childhoods region - and since we have the same great-great-great-great-great-grandfather, it was fun for us both to exchange experiences as 'family historians'. Grete told about the 70-year memorial celebration for "Lofoten raid" which was arrandeg in Svolvær today. She had been taking part in the celebration selection before she left for Stokmarknes, and she was was going to take part in the afternoon event. - We have agreed a 'a meeting' in Valdres for 'the Hølersæter-branch' who came to the Lofoten Islands around 1870.

- Chat went on, "Vesterålen" went on and the clock ticked away- The dinner (with fixed places in the dining hall) was completely gone from my mind, until one of the many "Tordenskjolds soldiers" stood in front of us and told me that theywaited for me at the table. I was allowed to come to 'sitting' number two [they'd like to get the food into our bellies before we shall cross the 'Vestfjorden'].

After having said a heartfelt goodbye- and 'see you later' - with Gretel, I went to the dining hall, where I had expected me to be seen in the doghouse like other naughty 'schoolchildren' arriving late for school hours - but no luck, - we latecommers had a tasty dinner with both salmon and cheesecake - with coffee to terminate a good meal.

No the 'portable' is showing me that time is 22.56, we have added Stamsund behind us and have come out in the Vestfjorden. Isevrything goes sa planed, we are along the coast of Trøndelag next time I post blog.

Thursday, March 03, 2011

KVILEDAG - takk vera Eivind Beinlaus


Torsdag 3. Mars 2011

Utanfor Havøysund klokka 09.09
'Feredugurden' er komen i magen, fylgt av eit par koppar svart kaffe - og eg har teke sete i sofaen under aksesspunktet til det trådlause nettverket. Om eg må få lov å gjera 'Magne granne' sin påstand - litt omskriven - til korleis dette sambandsmiddelet er: "Om ikkje det snøggaste, så i alle fall det sikraste" - All ros til denne gratisservicen på "Vesterålen" !
'Kaptenen' har nett fortalt at vi har 25-26 sekundmeters vind, og han er ikkje sikker på om vi legg til kai her. Men nokre minutt seinare er vi fortøya. Litt etter har "Vesterålen" atter sett kursen vestover langs Finmarkskysten. - Det byrjar å rulle så pass at denne fjellbonden (underskrivne) pakkar PCen i sekken og ruslar ned til lugaren.

Reservemobiltelefonen til Tor Magne fortel at klokka har passert 14. Vi er komne til Hammerfest. No har eg vore i matsalen og fått innpå dugurden. Dei har fleire freistande dessertar kvar dag - og ein får ikkje kjeft om ein forsyner seg fleire gonger av desse freistingane. - Vonar dei fleste fekk tid til å eta medan vi var ved kai, for no byrjar "Vesterålen" å 'léa på sé' att. - Ei samtale med junior stadfestar at det er ikkje vindstille i Honningsvåg heller ! - Litt ille at det ikkje vart noko av utferda kalla "Artic energy", men vi har då i røynda hatt rørsleenergi innpå livet i mange timar no.
- Det var nok lurt å spandera nokre kroner på reiselektyre på Fagernes då eg byrja reisea. Men no er boka lese frå perm til perm, og plottet er løyst. Huskinga over Lopphavet / Uvêret i dag gav meg grunn til å få noko lærdom om korleis Japan invaderte Kina nokre år før det store krigsspelet starta i vår verdsdel.
- Vi har fått melding om at det ikkje vert noko middagsservering, ikkje så underleg med eit uroleg underlag å setje føtene på. Men som godtgjersle bankar det på lugardøra, og der står dei med påsmurde smørbrødfat nett som på ein 'skulejuletrefest' og er like ivrige til å nøda ein reisande som gamle tanter er til å tvinga mat i småungar ...
Det vert ikkje stopp korkje i Øksfjord eller i Skjærvøy - vi skal rett til Tromsø, der dei reknar at vi kjem om lag 4 timar forseinka. - Så midnattskonserta i Ishavskatedralen må ein koma innom ein annan gong !
Som de skjønar er det ikkje mange bilete å illustrera bloggen med denne dagen, har vore ute i fri luft berre då vi var innom Hammerfest. No er også batteria i kameraet utlada, så ei ny investering må til.

Wednesday, March 02, 2011

Turningpoint Kirkenes
2. mars 2011


Now there has been many blogreports in Norwegian language, so tonight I am going to give a service to my English speaking(reading) friends ob both sides of the Atlantic.
As you saw from yesterdays pictures, I met with my son in Honningsvåg, where he is doing a job for the firm he is employed with.
Today I got out of the berth after we had left Vadsø. As I wrote yesterday,for the return trip I decided to take part in some of the organized excursions - and the bustrip to the Russian border and Bjørnevatn was todays choize. As some of you know, I have been to Russia before (to Moscow in 1992[and 1994] - and south to Vladimir in Soldatskaja in Kabardinia-Balkaria 1994), so it was not the urge to see into the former "closed land" that made me do the trip.....
We were given a glimpse of the history of the colonisation in Pasvikdalen
Our guide was a very knowledgable man - telling us he was a young boy when Kirkenes was burnt down in 1944, and that he and his family together with hundreds of the local population for a long time had to live in the mine-tunnels. -- He also spoke of the 'treatment' many in the local society was given after the peace was restored, and the long overdue excuse, given on behalf of the nation by King Harald in 1992. I really sympathize with his view!
From the hills, overlooking the city - and the harbour with "Vesterålen", a lot of cameras made the click-click sound.
In the afternoon, Vardøhus fortress had a lot of the passengers from "Vesterålen" inside it's fortifications. Here too, the guide gave us a lot of useful information. He came to the fortress as a two year old boy, so he really had the experience and knowledge to share with us.
As before, I am eating too much (a lot of tasty food here), I have not yet been seasick, and I am really glad I had the opportunity to take this trip.
Tomorrow I'm booked for "Artic Energy" in Hammerfest and midnight consert in 'Ishavs-katedralen' in Tromsø. - I was married in Tromsø 26 years ago (not in a Church, but in the Magistrates office)..

Tuesday, March 01, 2011

Nørdst - men med nasen i austleg leiFyrste mars 2011:

Ferda har, sidan eg kom meg ut or køya, endra kompasskursen i austleg lei. Midt på dagen kom vi fram til Honningsvåg, og Vestheimkarane hadde nokre timar saman – ikkje lenge nok til å krangla, men nokre råd om korleis den eldste av karane best skal koma unna å skjemme seg ut, vart det nok tid til.

Det dårlege véret i går gjorde at vi ikkje tok turen til Nordkapp. – No kjem eg til å melde meg på nokre ’utflukter’ på turen sørover.

”Vesterålen” er no komen fram til Mehamn. Diverre vart det få bilete eg fekk teke denne ettermiddagen. Her er ei lekkja til ei av opplevingane.

Som dei fleste kjenner til kan ein snøgt manipulera bilete, men dette er ekte vare.

As you know, it’s easy to manipulate pictures, but todays illustrations are ‘direct from camera’.

Bilete nedst/lower: ’The young one in Honningsvåg’

Bilete øvst/upper: The old one in Honningsvåg’